2017 Acrylic on paper 30 X 22

2017 Acrylic on paper 30 X 22

2017 Acrylic on paper 30 X 22

2017 Acrylic on paper 30 X 22

2017 Acrylic on paper 30 X 22

2017 Acrylic on paper 30 X 22

2011 Acrylic on paper 16.25 x 12.25

2011 Acrylic on paper 16.25 x 12.25

2011 Acrylic on paper 16.25 x 12.25

2011 Acrylic on paper 16.25 x 12.25

2011 Acrylic on paper 16.25 x 12.25

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 acrylic on paper 22in x 30in

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic on paper 15 x 11

2010 Acrylic on paper 15 x 11

2010 Acrylic on paper 15 x 11

2010 Acrylic on paper 15 x 11

2010 Acrylic on paper 15 x 11

2010 Acrylic on paper 15 x 11

2010 Acrylic on paper 15 x 11

2010 Acrylic on paper 15 x 11

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic and pencil on paper 11.25×15

2010 Acrylic on paper 10.5 x 14.25

2011 Acrylic on paper 10.5 x 14.25

2010 Acrylic on paper 10.5 x 14.25

2010 Acrylic on paper 10.5 x 14.25

2002 Acrylic and pencil on paper 10 x 15

2010 Acrylic and pencil on paper 11.25 x 15

2010 Acrylic and pencil on paper 15 x 11.25

2011 Acrylic on paper 12.25 x 16.25

2011 Acrylic on paper 15 x 11.25

2003 Acrylic on paper 15 x 11.25

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 10.25in x 14.25in

2007 acrylic on paper 22.5in x 30.5in

2007 acrylic on paper 22.5in x 30.5in

2007 acrylic on paper 22.5in x 30.5in

2009 acrylic on paper 22in x 30in

2009 acrylic on paper 22in x 30in

2009 acrylic on paper 22in x 30in

2009 acrylic on paper 22in x 30in

2009 acrylic on paper 22in x 30in

2009 acrylic on paper 22in x 30in

2008-09 acrylic on paper 22in x 30in

2008-09 acrylic on paper 22in x 30in

2007 Acrylic on paper 30 x 22

2007 Acrylic on paper 30 x 22

2007 Acrylic on paper 30 x 22

2007 Acrylic on paper 30 x 22

2009 Acrylic on paper 30 x 22

2006 Acrylic on paper 30 x 22

2009 Acrylic on paper 30 x 22

2009 Acrylic on paper 30 x 22

2008 Oil stick on paper 30 x 22

2002 Acrylic on paper 20 x 14.25

2002 Acrylic on paper 20 x 14.25

2001 Acrylic on paper 20 x 14.25

2001 Acrylic on paper 20 x 14.25

2001 Acrylic on paper 20 x 14.25

2001 Acrylic on paper 20 x 14.25

2001 Acrylic on paper 20 x 14.25

2001 Colored pencil on graph paper 15 x 13.5

2001 Colored pencil on graph paper 13.5 x 11.5

2001 Colored pencil on graph paper 12 x 12.5

c.1990 Colored pencil on graph paper 24 x 17

2000 Prismacolor and pencil on paper 30 x 22

2001 Prismacolor on paper 30 x 22

2001 Prismacolor on paper 30 x 22

1990 Acrylic and oil stick on paper 12 x 16

1990 Acrylic on paper 12 x 16

1989 Acrylic on paper 12 x 16

1989 Acrylic on paper 12 x 16

1989 Acrylic on paper 9 x 7

1989 Acrylic and oil stick on paper 12 x 16

1989 Acrylic on paper 12 x 16

1989 Acrylic on paper 12 x 16

1989 Acrylic on paper 12 x 16

1989 Acrylic on paper 12 x 16

1989 Acrylic and oil stick on paper 12 x 16

1989 Acrylic and oil stick on paper 12 x 16

1984 Acrylic on paper 15 x 11

1984 Acrylic on paper 15 x 11

1984 Acrylic on paper 15 x 11

c.1981 Acrylic on paper 30 x 22

c.1981 Acrylic on paper 30 x 22

c.1981 Acrylic on paper 30 x 22

c.1981 Acrylic on paper 30 x 22

c.1981 Acrylic on paper 30 x 22

c.1981 Acrylic on paper 30 x 22

1983 Acrylic on graph paper 22 x 17

1981 Acrylic on graph paper 24 x 17.75

1981 Acrylic on graph paper 24 x 19

1981 Acrylic on graph paper 21.75 x 18.75

1983 Acrylic on graph paper 21.75 x 18.75

1983 Acrylic on graph paper 22.75 x 18.75

1982 Acrylic and pencil on graph paper 24 x 18.75

1981 Acrylic on graph paper 22 x 17

1983 Acrylic on graph paper 22 x 17

1983 Acrylic and colored pencil on graph paper 22 x 17

1982 Acrylic on graph paper 22 x 17

1982 Acrylic on graph paper 22 x 17

1983 Acrylic on graph paper 22 x 17

1983 Acrylic on graph paper 22 x 17

1982 Acrylic and pencil on graph paper 22 x 17

1982 Acrylic on graph paper 19 x 15

1978 Ink on graph paper 14 x 15

1978 Ink on graph paper 14 x 15

1978 Ink on graph paper 14 x 15

1978 Ink on graph paper 14 x 15

1978 Ink on graph paper 14 x 15

1978 Ink on graph paper 14 x 15

1978 Ink on graph paper 14 x 15

1979 Ink on graph paper 16 x 13

1979 Ink on graph paper 16 x 13

c.1979 Ink on graph paper 11 x 8.5

c.1979 Ink on graph paper 11 x 8.5

c.1979 Ink on graph paper 11 x 8.5

c.1979 Ink on graph paper 11 x 8.5

1979 Ink on graph paper 8.5 x 11

1979 Ink on graph paper 9 x 7

1979 Ink on graph paper 7 x 6

1979 Ink on graph paper 7 x 6

1979 Ink on graph paper 6.5 x 3.5

1979 Ink on graph paper 6 x 5

1979 Ink and pencil on graph paper 7 x 6

1979 Acrylic and ink on graph paper 17 x 11

1979 Acrylic and ink on graph paper 17 x 11

1979 Ink on graph paper 17 x 11

1979 Ink on graph paper 17 x 11

1979 Ink on graph paper 17 x 11

1983 Acrylic and pencil on graph paper 22 x 17

1981 Ink on graph paper 22 x 17

1981 Ink on graph paper 22 x 17

1981 Ink on graph paper 22 x 17

1981 Ink on graph paper 22 x 17

1979 Ink on graph paper 19 x 14

1979 Ink on graph paper 19 x 14

1978 Ink on graph paper 19 x 14

1978 Ink on graph paper 19 x 14

1978 Ink on graph paper 19 x 14

c.1976-79 Marker on graph paper 11 x 8.5

c.1976-79 Marker on graph paper 11 x 8.5

1976 Marker on graph paper 17 x 11

1976 Marker on graph paper 17 x 11

1976 Marker on graph paper 17 x 11

1976 Marker on graph paper 22 x 17

1976 Marker on graph paper 22 x 17

1976 Marker on graph paper 22 x 17.5

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, tape, and polymer medium on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

1978 Acrylic, pencil, and tape on paper 30 x 22

c.1975 Marker on graph paper 8.5 x 11

c.1975 Marker on graph paper 8.5 x 11

c.1975 Marker on graph paper 8.5 x 11

c.1975 Marker on graph paper 8.5 x 11

c.1975 Marker on graph paper 8.5 x 11

c.1975 Marker on graph paper 8.5 x 11

2003 Acrylic on paper 15 x 11.25

c.1980 Acrylic on paper 23.5 x 21

© Copyright - Gloria Klein Art