Series B #2

2010 Acrylic on paper

11.25 x 15

© Copyright - Gloria Klein Art