Red Cross/Black Diagonal

© Copyright - Gloria Klein Art