Orange 2 Step

1981 Acrylic on graph paper

22 x 17

© Copyright - Gloria Klein Art