Garden View

2002 Acrylic on paper

20 x 14.25

© Copyright - Gloria Klein Art