Series B #6

2010 Acrylic on paper

11.25 x 15

© Copyright - Gloria Klein Art