Picnic on the Green

© Copyright - Gloria Klein Art