6 Points (#7)

2010 Acrylic on paper

15 x 11

© Copyright - Gloria Klein Art