6 Points (#10)

2010 Acrylic on paper

15 x 11

© Copyright - Gloria Klein Art